Gratis verzending vanaf 100 euro binnen België!!!

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
Falcon Tactical Solutions BVBA
Industriepark Noord 11
B-8730 Beernem, België
E-mail: [email protected]
BTW-nummer: BE 0452 529 348
RPR Brugge
Tel: 050/79.90.10

Algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van artikelen aangeboden via deze webshop. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. De klant erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de klant en Milcop.com wanneer Milcop.com de bevestiging ontvangt van je bestelling op haar website. Milcop.com behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen in geval van grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. De door de klant verstreke gegevens, met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft vorm en inhoud worden geacht correct te zijn.

Prijsstelling
Alle prijzen die vermeld staan op onze site (http://www.milcop.com/) worden vermeld in Euro en zijn inclusief 21 % BTW (Belgisch betalingstarief) eventuele milieutaksen (Recupel en Bebat) inbegrepen. Indien voor de aflevering één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is Milcop.be gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen

Copyright & Trademarks
Alle website design, tekst, filmpjes, grafische elementen, de selectie en schikking ervan, alle softwarecompilaties, de onderliggende broncode, software en alle andere materiaal op onze site zijn eigendom van Milcop.com en/of van haar partners. Elk gebruik van gelijk welk materiaal van onze site - inclusief reproductie voor doelen anders dan hier vermeld, aanpassing, distributie of hergebruik - zijn strikt verboden zonder schriftelijke goedkeuring van Milcop.com. ALL RIGHTS RESERVED. Andere productnamen en/of bedrijfsnamen, vermeld op deze site kunnen erkende trademarks zijn van hun respectievelijke eigenaar en worden gebruikt door ons met hun goedkeuring.

Aansprakelijkheid
Alle leveringen naar de klant worden door ons aangetekend verstuurd via de post. De leveringen worden aangeboden op het door de klant aangegeven adres. Hierbij is Milcop niet verantwoordelijk voor vermissing van het pakket, wanneer de bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen of wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven. Wanneer de post vermeld dat een bestelling werd afgeleverd, is Milcop niet meer verantwoordelijk. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopwaarde van het product, iedere verdere of overige aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. 

Herroepingsrecht
De klant heeft het recht om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren ([email protected]) dat hij/zij van de verkoop afziet.
De goederen dienen binnen deze periode aangetekend teruggestuurd te worden (in ongeopende toestand). Er dient een kopie van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van het rekeningnummer waarop dient te worden teruggestort, te worden meegestuurd met de retourzending.
Teruggestuurde goederen worden terugbetaald, verminderd met de initiële reeds betaalde verzendingskosten op rekening van de klant. De koper dient de verzendingskosten voor de retourzending zelf te betalen.
Milcop.com betaalt je je eigen retour-verzendingkosten enkel terug indien je niet het artikel ontving dat je bestelde of indien het artikel beschadigd bij jou aankwam.
Milcop.com kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender!

Een al verzonden bestelling annuleren
De klant dient te wachten tot het artikel bij hem/haar aankomt om daarna, conform de geldende regels voor "retourzendingen", ons het artikel terug te sturen. Milcop.com betaalt de kant dan zo snel mogelijk het oorspronkelijke factuurbedrag terug, verminderd met de initiële reeds betaalde verzendingskosten op rekening van de klant. De koper dient de verzendingskosten voor de retourzending zelf te betalen.

Een artikel terugsturen (retourzendingen)
Stuur het artikel steeds voldoende gefrankeerd en aangetekend terug. Voeg steeds een kopie van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van je rekeningnummer toe! De klant is verantwoordelijk voor de retourzending. Het Retouradres: Falcon Tactical Solutions bvba, Industriepark Noord 11, B-8730 Beernem.
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender!

Voor omruiling van producten waarvan de reden voor omruiling niet toe te schrijven is aan een fout van Milcop.com, worden opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. Deze bedragen 5,95 EUR incl. BTW (voor België) en dienen  overgeschreven te worden op rekeningnummer IBAN BE26 7380 1517 1529, BIC/SWIFT: KREDBEBB. Van zodra dit bedrag op onze rekening werd geboekt, versturen wij de gewenste artikelen. 

Levering van uw product
Bij ieder product staat vermeld of dit al dan niet voorradig is. Als je meerdere artikelen bestelt, vertrekt je pakket pas als alle artikelen voorradig zijn. Alle goederen worden steeds aangetekend opgestuurd. Eventuele schade door transport moet direct op de ontvangstnota genoteerd worden, zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.
Bij vertraging in de levering wordt de klant per mail op de hoogte gebracht van de langere leveringstijd. Dit kan geen aanleiding geven tot annulatie of weigering van de bestelling en kan niet leiden tot schadevergoeding voor laattijdige levering.
Indien de bestelling om één of andere reden niet kan worden geleverd, wordt de klant hieromtrent per mail verwittigd. De klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Verzendingskosten
Wie de bestelprocedure volgt, wordt steeds duidelijk geïnformeerd over de verzendingskost bij elke bestelling, dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse zendingen. Alle zendingen gebeuren aangetekend. Je dient dus steeds te tekenen voor ontvangst. Transport- en verpakkingskosten voor leveringen in België bedragen 5,95 EUR incl. BTW voor bestellingen lager dan 100,00 EUR incl. BTW. Gratis verzending binnen België voor bestellingen vanaf 100,00 EUR incl. BTW. Voor Nederland en Luxemburg: 15,00 EUR incl. BTW; andere EU-landen: 25,00 EUR incl. BTW.

Onze producten
Alle producten die door Milcop.com aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van verschijning op deze webshop. Milcop.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in haar aanbiedingen voorkomen.

Garantiebeleid
De garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die welke de fabrikant van het desbetreffende product hanteert. De garanties zijn enkel van toepassing indien de producten op de juiste manier gebruikt werden. In die gevallen waarbij wij niet kunnen vaststellen of het defect is veroorzaakt door de gebruiker, wordt het product opgestuurd naar de fabrikant of importeur en wachten wij hun schriftelijke bevestiging van de oorzaak af en brengen vervolgens de klant op de hoogte. Batterijen worden niet teruggenomen.

Wanneer de klant aanspraak wenst te maken op een bepaalde productgarantie vragen wij om eerst via mail contact op te nemen met Milcop.com ([email protected]) zodat wij op de hoogte zijn van alle details in verband met het garantiegeval.

Indien garantie van toepassing is, stuurt de klant ons het product voldoende gefrankeerd terug, samen met een kopie van de aankoopfactuur en een omschrijving van de schade. Het staat Milcop.com vrij over te gaan tot reparatie of vervanging van het beschadigde product door eenzelfde, hetzij een ander product van dezelfde aard en in dezelfde prijsklasse. Het vervangen of gerepareerde product wordt je kostenvrij toegestuurd.

Wettelijk
Alle producten die op www.milcop.com worden aangeboden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. Buitenlandse klanten dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land.
Milcop.com kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze site.

Bevoegdheid
Voor elk geschil waarbij Milcop.com eisende of verwerende partij is, zullen enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn. Van deze regeling kan enkel door Falcon Tactical Solutions BVBA worden afgeweken. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »